Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2010

Duurzame decentrale (elektrische) energie

Energie wordt voornamelijk centraal opgewekt via elektriciteitscentrales (58%). De rest wordt decentraal opgewekt (27%) of geïmporteerd (15%).
De warmte die vrijkomt bij decentraal opgewekte elektriciteit kan direct worden ingezet voor ruimteverwarming. Bij elektriciteitscentrales wordt de warmte via het koelwater afgevoerd naar de omgeving.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Duurzame decentrale (elektrische) energie

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2010
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Energie wordt voornamelijk centraal opgewekt via elektriciteitscentrales (58%). De rest wordt decentraal opgewekt (27%) of geïmporteerd (15%).
De warmte die vrijkomt bij decentraal opgewekte elektriciteit kan direct worden ingezet voor ruimteverwarming. Bij elektriciteitscentrales wordt de warmte via het koelwater afgevoerd naar de omgeving.

Kansen

Opwekking van decentrale elektrische energie in woningen speelt zich vooral af op microniveau. De techniek biedt als belangrijkste voordeel dat de opgewekte warmte volledig wordt gebruikt en de transportverliezen worden beperkt.


Lokale overheden hebben grote invloed op de potentie van decentrale elektrische energieopwekking. Gemeenten kunnen beleid uitvoeren voor energieneutraal wonen en daarmee woning- en/of gebouweigenaren verplichten dergelijke technieken te gebruiken.


Bij de realisatie op grotere schaal is een integrale benadering noodzakelijk waarin alle partijen, zoals architect en installateur, moeten participeren. Hiervoor kan men de principes van Integraal bouwen hanteren.


Decentrale elektrische energieopwekking is in combinatie met andere technieken geschikt om bionische gebouwen te realiseren. Een belangrijke ontwikkeling met kansen op nationaal niveau, zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie. Er is vooral een rol weggelegd voor de adviserende partijen en minder voor de installateur.

Bedreigingen

Belangrijke randvoorwaarden voor het slagen van decentrale elektriciteitsopwekking zijn de politiek op nationaal niveau en het anticiperen hierop door energiebedrijven met terugleververgoedingen. De energiedoelstelling van de overheid in 2020 kan hierin sturend zijn. En de manier waarop we aan onze elektrische energie komen en die opwekken.


De overheid vormt enerzijds een stimulans in de vorm van subsidies en anderzijds een belemmering door tegenstrijdige regelgeving. Om de kansen beter te kunnen benutten, is het noodzakelijk dat er op nationaal niveau eenduidige regelingen komen voor de teruglevering van energie aan het elektriciteitsnet.


Structureel en betrouwbaar overheidsbeleid kan decentrale opwekking een impuls geven en financieel aantrekkelijk maken. Door teruglevering met marktconforme tarieven, en bij voorkeur een prijsgarantie, zullen marktpartijen sneller investeren in deze techniek. Daardoor wordt deze interessanter. Het elektriciteitsnet kan daarbij fungeren als 'accu' om de overtollige energie tijdelijk op te slaan.  


Als branche moeten we ervoor waken dat de overheid een consistent beleid voert op basis waarvan ondernemers en particulieren kunnen investeren. Men moet voorzichtig zijn met bijvoorbeeld 'ecovluchtelingen' en met in Nederland geplaatste windturbines die de opgewekte energie terugleveren aan het buitenland. In de ons omringende landen zien we dat de teruglevertarieven beter zijn geregeld en de toepassingsgraad hoger is. In Nederland moet men de kansen dus beter benutten.    


Elektrische energie decentraal opwekken is een ontwikkeling die zich niet beperkt tot onze Nederlandse grenzen. Voor wat betreft de elektrische energie zijn we gekoppeld aan het Europese elektriciteitsnet en daarmee afhankelijk van de wind die in Duitsland waait. Hiermee worden onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid inzichtelijk. Belangrijk voor de stabiliteit en continuïteit van de energievoorziening is een goede coördinatie van alle mogelijke decentrale elektriciteitsopwekkers.

Kennispositie

Het gewenste opleidingsniveau stijgt op het gebied van ontwerp, installatie en onderhoud. Vakkennis moet worden verbreed van elektrotechniek of werktuigbouw naar installatietechniek, waarbij medewerkers multidisciplinair worden (E+W=I). Dit leidt niet direct tot nieuwe functies, wel tot een verbreding van bestaande functies.

De adviserende rol van de installateur wordt groter. Hij is namelijk degene die de consument moet voorlichten over de mogelijkheden en moet samen met de consument op basis van de gewenste functionaliteit de juiste keuze maken. Voorwaarde is dat de beschikbare technieken betrouwbaar en volledig zijn uitontwikkeld.

Randvoorwaarden

Voor decentrale energieopwekking is vooral een rol weggelegd voor de adviserende partijen en minder voor de installateur. Voor de grote installatiebedrijven zijn hier zeker mogelijkheden. Wel vraagt dit om specifieke kennis over het ontwerp van installaties, waarbij kennis op het niveau van een multidisciplinaire aanpak (E+W) een vereiste is. De positionering van de installateur als adviseur speelt ook hier een rol.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Installatiemarkt

  Burgerwerk en individuele nieuwbouw

SBI-Industrie

  Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
  Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel
  Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

SBI-Klant

  Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
  Cafés
  Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

Personeel

Het gewenste opleidingsniveau stijgt op het gebied van ontwerp, installatie en onderhoud. Competenties zijn daarbij afhankelijk van de techniek(en) die het bedrijf kiest. Medewerkers moeten kennis verwerven om uitvoeringsproblemen te voorkomen. Dit kan door bestaande functies aan te passen.


De vakkennis van medewerkers in de elektrotechniek of werktuigbouw moet worden doorontwikkeld naar installatietechniek (E+W=I). Ook regeltechnische kwaliteiten zijn hierbij noodzakelijk. Er zal een adviseursfunctie voor de installateur ontstaan om toekomstige gebruikers adequaat te kunnen voorlichten over de mogelijkheden. Hierbij dient men op basis van functionaliteit de optimale oplossing te kiezen.

Functie(s)

  Duurzame energie systemen

Duurzame decentrale (elektrische) energie

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: