Aanbesteden en projectbeschrijven

Opkomst van een andere wijze van aanbesteden en projectbeschrijven. Door een andere vraag bij de opdrachtgever verandert de manier van aanbesteden ...

Aandacht voor gezondheid in woningen, scholen en utiliteit

Het binnenmilieu in woningbouw, scholen en utiliteit krijgt in de media de nodige aandacht, wat negatief is voor imago van de branche. Medewerkers die...

Afname warmtevraag

Afname warmtevraag door verder toenemende isolatie van gebouwen.. Door toenemende isolatie van gebouwen neemt de warmtevraag af. Dit heeft gevolgen...

Afnemende industriële markt

Als gevolg van outsourcing en offshoring verdwijnt industriële produktie uit Nederland, maar verandert die ook van aard: het accent verschuift naar ho...

Afstemming installatieontwerp op energiemarkt

Liberalisering van de energiesector heeft een prijsverlagend effect op de energiekosten. Hierdoor neemt de rentabiliteit van energiebesparende voorzie...

Afvalproduct als grondsof: Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle is een inmiddels relatief bekend begrip om materialen doelmatig te gebruiken en gestructureerd hergebruiken. Binnen dit ontwikkelings...

All electric concepten

Met all electric concepten is een duurzame afname van gasgebruik voor ruimteverwarming mogelijk. All electric concepten worden steeds interessanter va...

All inclusive gebouw

Het All inclusive gebouw is een concept waarbij alle mogelijke diensten bij de gebouwde omgeving worden aangeboden, bijvoorbeeld van wieg tot graf. Af...

Ambient Technologie: voorbij domotica

Ambient Technologie, ook wel 'gemakstechnologie' genoemd, maakt het mogelijk om via sensoren op de huid de verwarming automatisch hoger of lager te ze...

Autonome gebouwen

Autonome gebouwen zijn gebouwen die voorzien in hun eigen energie, waardoor leveringszekerheid en betaalbaarheid voor de gebruiker gewaarborgd blijven...

Bescherming innovatie

Bescherming van patent of octrooi is duur. Dit weerhoudt bedrijven ervan deze bescherming voor hun producten en technieken te gebruiken. Sommige bedri...

Beschikbare afvalwarmte industrie

De totaal weggekoelde warmte op een temperatuurniveau van 60 tot 200 graden Celcius bedraagt 110 petajoule. Dit is vergeljkbaar met het gasverbruik va...

Binnenklimaat basisscholen

Meer aandacht voor binnenklimaat op basisscholen. Het binnenklimaat op basisscholen komt vaak negatief in het nieuws vanwege klachten. Door slechte of...

Biometrie toepassen

Biometrie staat flink in de belangstelling. Zo is recent in Nederland en een aantal andere Europese landen gezichtsherkenning opgenomen in het paspoor...

Bouw Informatie Model (BIM)

Het Bouw Informatie Model ook (Building Information Model) ofwel BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een co...

Bouwen wordt assembleren

Bouwers kiezen steeds vaker voor prefab-bouwmethodes. Dit kost namelijk minder arbeid en vakmanschap, en biedt een hoge bouwsnelheid. Op deze manier z...

Bouwmonitoring

Binnen het innovatiethema ‘bouwmonitoring’ staat de beschikbaarheid van informatie gedurende het gehele bouwproces centraal. Belangrijk is het nauwkeu...

Brancheoverstijgende samenwerking noodzakelijk

Meer onderzoek naar gebouwen en meer samenwerking met andere organisaties als bijvoorbeeld architecten BNA en astmafonds. Ook is meer onderzoek wensel...

Breeam certificering

Breeam certificering wordt belangrijker door toename renovatie bestaande gebouwen. De markt verandert: in plaats van nieuwbouw worden steeds meer b...

Centrale energieopwekking uit duurzame bronnen

Duurzame energie is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende vormen van energieopwekking. Hier vallen bijvoorbeeld wind- en zonne-energie ...

Comfort in woningbouw en utiliteit

Binnen de woon- en werkomgeving komt er steeds meer behoefte aan 'wellness' of comfort. Zo worden er steeds meer eisen gesteld aan het binnenklimaat (...

Complexen voor wonen & zorg

Er zullen steeds meer multifunctionele complexen komen die zowel wonen als zorg aanbieden. Het gaat hierbij zowel om lagere en hogere gradaties van zo...

Concurrentie in bouw neemt toe

Concurrentie wordt heviger. Elk jaar dienen service- en onderhoudscontracten opnieuw te worden aanbesteed. Vraagt meer commercieel talent van uitvoer...

Contractmanagement in bouwkolom wordt belangrijker

De toename van de juridische aspecten binnen het bouwtraject en bijbehorende aansprakelijkheid vraagt om meer aandacht voor contractmanagement. Klant ...

Coördinatie stroom van decentrale energiebronnen

De inzet van duurzame bronnen zoals zon, wind, waterstof, biobrandstof zal gaan toenemen ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de...

Cradle to cradle ketens (C2C), van efficiency naar effectiviteit

Cradle to cradle (C2C) is een relatief nieuw begrip en geeft een andere kijk op installaties. Het uitgangspunt is: ‘afval is voedsel’. De aandacht bij...

De waardeketen in de bouw wijzigt

Duurzaam bouwen, consumentgericht bouwen en integraal ontwerpen zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de branche. Dit is wenselijk in het b...

Digitalisering elektriciteits- en gasnet

Door de toename van decentrale energieopwekking en grotere eisen aan het elektricteits- en gasnetwerk is het noodzakelijk dat deze gedigitaliseerd wor...

Diversiteit energiebesparende maatregelen

De mogelijkheden om energie te besparen worden steeds verder uitgebreid, Bijvoorbeeld: - Energiehuishouding - Betonkernactivering met monobron (LTO)...

Domotica zorgsector

In de thuiszorg is domotica belangrijker geworden, en zal ook in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Er zijn tal van domoticamogelijkheden...

Duurzaamheid een integrale waarde

Het ontwikkelen en aanbieden van duurzame producten is een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden van de concurrent. Het Maatschappelijk Verant...

Duurzaamheid en energiebesparing

Duurzaamheid is een megatrend voor de gebouwde omgeving, met het oog op te verwachten, sterk stijgende kosten van energie en grondstoffen, aanscherpen...

Duurzame decentrale (elektrische) energie

Energie wordt voornamelijk centraal opgewekt via elektriciteitscentrales (58%). De rest wordt decentraal opgewekt (27%) of geïmporteerd (15%). De war...

Duurzame koeltechnieken

Duurzame koeltechniek maakt gebruik van natuurlijke bronnen om koude te leveren aan een proces of aan een toepassing. Duurzame koeltechniek kan op zic...

E-health Elektronisch Patienten Dossier (EPD)

E-health is, volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (vooral via internet), o...

Eigen energieopwekking bedrijven en particulieren

Steeds meer bedrijven en particulieren willen overgaan naar eigen energieopwekking op complex niveau. Dit overwegen ze omdat energiebedrijven wel groe...

Elektriciteitsproductie op voorwaarde hergebruikte restwarmte

In het Deense model worden elektriciteitsproducenten verplicht hun restwarmte her te gebruiken. Daarna mogen zij de bijbehorende hoeveelheid elektrici...

Energetisch renoveren

Het speerpunt voor energiezuinige gebouwde omgeving zal de komende jaren verschuiven van nieuwbouw naar bestaande bouw. Door renovatie gericht op ener...

Energiebesparing

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas worden duurder. Daarom loont het steeds meer om te besparen op energie. Een aantal maatregelen leidt vaak snel...

Energielabelupgrading bestaande gebouwen

Steeds vaker energielabelupgrading bestaande gebouwen. Omdat de nieuwbouwmarkt veel te lijden heeft onder de crisis, de stijgende energieprijzen en...

Energiemanagement decentrale energie

Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, inzet van decentrale energieopwekking, stijgende energieprijzen en outsourcing zal het managen van ...

Energieneutrale woningen

Energieneutrale woningen kunnen, indien zij daarvoor zijn toegerust, energie leveren aan de nutsfaciliteit en energie onttrekken van het nutsfacilite...

Energiezuinige gebouwen

Met een investering in energie-efficiënte technologieën kan het energieverbruik in Europa met 22% worden gereduceerd. Daardoor wordt het behalen van d...

Energy Performance Building Directive (EPBD)

In 2006 is de nieuwe Europese richtlijn 'Energy Performance Building Directive' (EPBD) ingevoerd. Deze richtlijn houdt in: - Het algemeen kader voo...

Financiering

Een belangrijke ontwikkeling betreft de almaar stijgende kosten binnen de zorg. Zo stegen alleen al de uitgaven in de AWBZ in minder dan tien jaar van...

Flexibel ingerichte utiliteitgebouwen

Er is een doorzettende trend naar flexibel ingerichte gebouwen, zonder vaste werkplek en indeling van ruimten. Dit vereist op een groot aantal gebiede...

Frequentere toepassing domotica

De behoefte aan wooncomfort, gezondheid en veiligheid neemt toe; tevens wordt er bewuster met energie omgegaan. Als gevolg daarvan worden er steeds me...

Functionaliteit leidend bij ontwerp installaties

In toenemende mate wordt de klantgerichte gebruikerswens (functionaliteit) in een gebouw leidend bij het ontwerp van de installaties die in een bouwwe...

Functionele dienstverlening

De dienstverlening wordt van oudsher aangeboden vanuit disciplines zoals financieel, commercieel en facilitair. Hierbij staat de volledige benutting v...

Gezondheidsmonitoring in huis

Zieken, gehandicapten en ouderen wonen vaak in speciale instellingen vanwege hun zorgbehoefte. Zorginstellingen zijn echter duur door de benodigde rui...

Grotere bekendheid succesvolle duurzame-energie projecten

Er moet in alle geledingen meer aandacht komen voor succesvolle toepassingen van duurzame energie-systemen waarbij vooral gekeken moet worden naar de ...

Healing Enviroment

Healing environment is een wenselijk concept om de kwaliteit van leven te vergroten. HE wordt gerealiseerd door een gebouw waarin het prettig wonen is...

Hergebruik van gebouwen

Herbestemming van gebouwen, in plaats van het slopen van een gebouw en er een nieuwe voor in de plaats te zetten, kan het grote voordelen hebben om de...

Herstructurering technische sector

Herstructurering technische sector door veranderingen in arbeidsverdeling/globalisering. Een herschikking van de arbeidsmarkt door de verminderde besc...

Herstructurering van bedrijventerreinen

Op termijn neemt de vraag naar nieuw areaal af, en stijgt de herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen. Doordat de economie steeds meer op diens...

ICT netwerken en infrastructuur bedrijf

Onder ICT-netwerken worden vaste en mobiele netwerken verstaan, die worden gebruikt voor telecommunicatie en het versturen van data. Relevante ontwikk...

ICT-integratie

ICT gerelateerde ontwikkelingen krijgen een steeds belangrijkere plek binnen de installatietechniek voor woningen en kantoren. In kantoren vindt een v...

Industriële restwarmte

Er is een vermindering waarneembaar van het gebruik van gas en fossiele brandstoffen. Het (her)gebruik van industriële restwarmte neemt daarentegen to...

Innovatiebeleid is teveel gebaseerd op nieuwbouw

Het innovatiebeleid in de bouw- en installatiesector is (anno 2004) te veel gebaseerd op nieuwbouw. Gegeven de grote aantallen oude woningen (meer dan...

Innovaties brengen Zorg en Installatietechniek nader tot elkaar

Gedreven door ontwikkelingen in ICT en Domotica.

Integraal bouwen

In de 20ste eeuw is steeds meer installatietechniek in gebouwen opgenomen, zonder dat het bouwproces in essentie is aangepast. In het sequentiële (vol...

Integraal gebouwenautomatiseringsbestek

Met een gebouwautomatiseringsbestek word een betere integratie tussen E, W en ICT-functies mogelijk. Een integraal bestek elimineert inefficientie en ...

Integraal ontwerpen in bouwkolom

Integraal ontwerpen in de bouwkolom. Er moet meer aandacht komen voor geïntegreerd ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met het onderhoud: onderh...

Integrale aanpak woningrenovatie

Toename van de integrale aanpak van woningrenovatie. Ook bij woningrenovatie is steeds vaker sprake van een integrale aanpak, vaak in een samenspel...

Integrale commissioning

Commissioning is een gestructureerde en gedocumenteerde manier om de voortgang te bewaken van de periodieke controle van een (bouw)proces. Zaak is het...

Integrale gebouwen en producten

Levensloopbestendig wonen betekent dat een woning met de bewoner mee kan veranderen. Om te kunnen voldoen aan het moderne bouwproces en de realisatie ...

Integratie onderhoud en beheer met facilitaire dienstverlening

Toename van integratie van het technisch onderhoud en het beheer van vastgoed of de installatie met facilitaire dienstverlening. Steeds vaker word...

Intelligente bewakingssystemen

Steeds vaker worden softwaretoepassingen geïntegreerd in bewakingssystemen. Hierdoor kan de openbare ruimte, of gebouwen, op een intelligente manier w...

Intelligente camerasystemen

De overheid (2006, Minister van Justitie) wil op grote schaal slimme camera's inzetten in de strijd tegen terrorisme. De intelligente camera's slaan a...

Interne arbeidscapaciteit beter analyseren

De branchepartijen zouden meer aandacht moeten hebben voor het analyseren van de interne arbeidscapaciteit van Nederland. Verder is het van belang dat...

Internet besturingsplatforms

De gebouwde omgeving heeft internet nodig om de beoogde energiebesparing/CO2 reductie te kunnen realiseren. Internet maakt met overkoepelende besturin...

Intersectorale samenwerking door integratie van technische installaties en bouw

Door de toenemende integratie van technische systemen en de toenemende vraag van opdrachtgevers naar meer toegevoegde waarde en geïntegreerde oplossin...

Introductie One stop shop

In een One-stop-shop worden alle producten en diensten geleverd door één leverancier vanaf één fysieke locatie.

Kantoor onderweg

‘Tijd is geld’. Daarom willen werknemers die veel onderweg zijn altijd en overal contact hebben met hun bedrijf. Het faciliteren van deze online verbi...

Kennisontwikkeling en kenniscirculatie

Door toenemende complexiteit en vernieuwingen in de markt, wordt de noodzaak van kennisontwikkeling en kenniscirculatie bij installatiebedrijven grote...

Ketenzorg

Ketenzorg wordt gezien als één van de belangrijkste zorgontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ketenzorg gaat over de opeenvolging van verschillende s...

Keurmerk drinkwaterinstallaties

Na 18 juli 2013 moeten materialen en chemicaliën toegepast in drink- en warmtapwaterinstallaties voldoen aan eisen gesteld in de Regeling materialen e...

Kleinschaliger organisaties

De trend is naar kleinschaliger organisaties, met een sterkere specialisatie van werkzaamheden. Dit betekent dat organisaties meer gebruik maken van d...

Legionella preventie

De aandacht voor problemen die legionellabesmetting in installaties kan veroorzaken, blijft toenemen. Vanaf 2004 is het verplicht voor bedrijven een l...

Levensloopbestendig bouwen vereist flexibele installaties

Om levensloopbestendig te kunnen bouwen, zijn flexibele installaties essentieel. Installaties moeten gemakkelijk aangepast kunnen worden, om aan te sl...

Levensloopbestendig wonen

Onder levensloopbestendig wonen wordt verstaan dat met behulp van ondersteuning mensen ook bij toenemende afhankelijkheid in de eigen vertrouwde omgev...

Liberalisering en privatisering van de energiemarkt

De liberalisering en privatisering van de energiemarkt heeft enerzijds geleid tot opsplitsing van de bedrijven naar opwekkings- en distributieorganisa...

Mantelzorg

De zorg leunt sterk op de mantelzorgers en vrijwilligers. Ongeveer 75 procent van de zorg die aan mensen thuis wordt geboden, komt voor rekening van m...

Marktmodel voor de bouw

Het is noodzakelijk dat het bouwproces verandert. Het huidige aanbodgestuurde proces met weinig diversiteit en keuzevrijheid is achterhaald. Er moet e...

Marktverbreding energiebedrijven

Energiebedrijven profileren zich met nieuwe producten steeds meer op hun bestaande markt. Voorbeelden hiervan zijn beveiliging, het onderhoud van CV-k...

Materiaalschaarste

Vrijwel alle duurzame technieken, zonnecellen, windmolens en elektrische auto’s, bevatten significante hoeveelheden van de zogenaamde ‘rare earths’. O...

Meer kennisdeling in de bouwkolom nodig

Vanuit de branche moet er aandacht zijn om de interne en externe communicatie te gebruiken om elkaar te versterken. Zorg is dat alle partijen hetzelfd...

Meer samenwerken in onderzoek tussen branches

Meer onderzoek naar gebouwen en meer samenwerking met andere organisaties als bijvoorbeeld architecten BNA en astmafonds. Ook meer onderzoek laten doe...

Meer samenwerking tussen nutsvoorzieningen

Er is een toenemende vraag naar meer integraal plannen op stadsniveau. Dit leidt tot meer samenwerking tussen nutsvoorzieningen (stroom, gas, water).

Meet-en testinstrumenten worden complexer

Door nieuwe ontwikkelingen op het vlak van energiebesparing en warmtebeeldtechniek wordt de apparatuur complexer en neemt het kennisniveau van de gebr...

Milieuvriendelijke bouwmaterialen

Het kiezen voor milieuvriendelijke bouwmaterialen kan de milieubelasting in grote mate beperken die het bouwen van woningen, kantoren, etc. veroorzaak...

Modelleren/simulatietechnieken

Om hoge faalkosten achteraf te vermijden, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van modellen en simulaties. Hiermee kunnen materialen en constructies b...

Natuurwarmte-installatie

In een natuurwarmte installatie vindt fermentatie van biomassa plaats. De warmte die hierbij vrij komt wordt benut. Dit heeft als voordeel dat er geen...

Near-sourcing tegenover offshoring / outsourcing

Tegenover de trend van verplaatsen van produktie en diensten naar elders staat een bescheidener trend van ‘near-sourcing’ door meer accent op duurzaam...

Nieuwe (NEN) norm voor verwarming

Voor de indiening van de omgevingsvergunning van een gebouw is het opstellen van een de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) benodigd. Om de energieprest...

Nieuwe biologische afvalwaterzuivering

Biologische afvalwaterzuivering met aeroob korrelslib. Deze methode staat garant voor kosteneffectieve zuivering in compacte en energiezuinige install...

Nieuwe contractvormen voor aanbesteden

Nieuwe vormen van aanbesteding vragen ook om nieuwe vormen van contracten. Dat heeft gevolgen voor de benodigde kennis met betrekking tot de risico's ...

NTR 3216 (nieuwe richtlijn)

ISSO-publicatie NTR 3216 geeft richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater ...

Ondergrondse CO2-opslag

Ondergrondse opslag van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) kan op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde ...

Operationele integratie

Installatietechniek en elektrotechniek groeien steeds meer naar elkaar toe. Zo zal de toekomstige monteur bijvoorbeeld voor de meterkast, naast kennis...

Opkomst ‘ Nexus denken’

Het ‘ Nexus denken’ is een methode om over water, voedsel en energie als een geheel te denken. Bij het zoeken naar oplossingen voor een probleem (bijv...

Opkomst adiabatisch koelen

Om waternevel te laten verdampen is er energie uit de omgeving nodig. Hierdoor daalt de temperatuur van de lucht; het adiabatisch koelprincipe. Dit pr...

Opkomst digitale media

Traditioneel verdienen de media aan de verkoop van specifieke producten zoals cd’s, dvd’s, video’s, kranten, tijdschriften en boeken. Informatie (muzi...

Opkomst new public management (NPM) watersector

Opkomst new public management (NPM) in de watersector. NPM is kortgezegd het moderniseren van overheden en semi overheden. Het staat tegenover het bu...

Overschot elektriciteit productie

De totale van productie elektriciteit neemt toe. Energiebedrijven bouwen de komende jaren zoveel centrales bij, dat een overschot ontstaat in de binne...

Positieve ecologische ‘footprint’

De huidige duurzaamheidsambities in de gebouwde omgeving zijn gericht op het tot nul reduceren van ecologische footprint van de gebouwde omgeving. Aan...

Prefab renovatie

Onder Prefab renovatie wordt het op industriële wijze renoveren van de gebouwde omgeving gebouwde omgeving verstaan. Het gaat hierbij om een grote kwa...

Preventie

De aandacht voor preventie is de laatste tijd sterk toegenomen. Preventie bestrijkt een breed palet aan onderwerpen: van aandacht voor leefstijl (bewe...

Proactief bezig met energiebesparing

In de zorg geldt een laag niveau van energiebewustzijn. Er heerste een cultuur waarbij alle voorzieningen zijn ondergeschikt aan het zorg- en werkproc...

Procesbeheer bouw maakt ICT noodzakelijk

Internet moet worden gebruikt voor procesbeheer in de bouw. Op kortere termijn het beheer meer structureren door digitaliseren van projectgegevens, te...

Productie duurzame elektriciteit (2008)

De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit steeg van 6,2% in 2005 naar bijna 7,5% in 2008 van het totale energieverbruik. De getallen zijn g...

Regelgeving staat innovatie in de weg

Binnen de woonhuisinstallatie- en industriële installatiebranche ziet men een probleem ontstaan. Voorschriften laten te weinig ruimte om adequaat te k...

Remote monitoring en besturing

Bij remote monitoring en besturing is het van belang om informatie te verzamelen, deze te interpreteren en het op basis hiervan (semi-)geautomatiseerd...

Schaalvergroting

De afgelopen jaren vinden er steeds meer fusies plaats, zowel tussen bedrijven die dezelfde soort werkzaamheden verrichten, als bedrijven die zich op ...

Slimme huizen voor senioren

Nederland vergrijst de komende decennia in hoog tempo. Om de Europese behoefte aan normen op het gebied van 'Smart House Services' te onderzoeken heef...

Sociale innovatie

De conclusie van het 1e Vedior Arbeidsproductiviteitsdebat loog er niet om: Nederland kan veranderen, en moet dat ook. Het is vijf voor twaalf als we ...

Sociale veiligheid

In toenemende mate voelen mensen zich niet veilig in hun omgeving. Kennis van en controle op de omgeving wordt bemoeilijkt omdat men minder zicht heef...

Software voor energiebesparing bij ontwerp van industriële processen

In de procesindustrie wordt veel energie verbruikt. Hierdoor is er veel besparingspotentieel binnen de procesindustrie. Daarom is een software toolkit...

Specialisatie ziekenhuizen, ontstaan regionale satellieten

Door specialisatie en clustering van activiteiten ontstaan hoogwaardige en gespecialiseerde ziekenhuizen die slechts een beperkt deel van de mogelijke...

Standaardisatie van ICT

ICT wordt vaker gebruikt. Door ICT te standaardiseren wordt de communicatie en samenwerking tussen partijen beter en is het gemakkelijker faalkosten ...

Starre overheid gezondheidszorg

De overheid stelt eisen aan nieuwe behandelingsmethodieken en producten die innovatie barrières opwerpen. Eerst moet het product of de methodiek drie ...

Stijgende energieprijzen leiden tot energiebesparing

Doordat de energieprijzen stijgen, wordt de behoefte om energiebesparing ook steeds groter. Dit kan bijvoorbeeld door meer te letten op het energiever...

Systeemdenken en installatieconcepten

Producten en diensten worden niet meer los van elkaar gezien, maar als deeluitmakend van het grotere systeem zoals een gebouw of een wijk. De optimali...

Tekort aan vakmensen en technici

Op termijn dreigt een fors tekort aan vakkrachten en technici voor de TIB: de instroom in het vakonderwijs blijft achter bij de groeiende vraag, de gr...

Telemonitoring voor extramurale revalidatieprocessen

ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan een beter beheersbaar en kosteneffectief extramuraal (Thuis in de eigen woning) revalidatieproces, waardoor de dr...

Themagericht onderwijs

Themagericht onderwijs is vooral bestemd voor bedrijven die zich bedrijfsmatig hebben gespecialiseerd op een bepaalde techniek als gevolg van nieuwe o...

Toename draadloos meten en apparatuur

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van draadloos meten en apparatuur die universeel inzetbaar is. Dit betreft niet alleen draadloze metingen en meti...

Toename duurzame toepassingen (MVI)

De definitie van duurzaam inkopen is producten, bouwwerken en diensten aanschaffen die nu en later goed zijn voor de inkopende partij, mens én milieu ...

Toename gebruik biogas als energiebron

De opwekking van gas uit biomassa, zoals mest, slib of gft, neemt de laatste jaren weer wat toe. Tot 2008 nam de vergisting van mest toe door subsidie...

Toename invloed ICT

Door verdergaande digitalisering en communicatiemogelijkheden van apparatuur wordt de invloed van ICT steeds groter.

Toename oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Door de toename van het aantal elektrische auto´s, scooters en andere elektrische transportmiddelen, is de behoefte aan oplaadpunten ook aan het toene...

Toename van behoefte aan monitoring van prestaties

Door de toegenomen prestatie-eisen aan installaties en de opkomst van prestatiecontracten wordt het -steeds belangrijker de prestaties van installatie...

Toename van geintegreerde contracten

Er worden meer geïntegreerde contracten afgesloten, waarbij de bouwkundige en installatietechnische eisen niet meer in afoznderlijke contracten worden...

Toename zorgtechnologie

Onder invloed van vergrijzing en toenemende zorgkosten wordt meer en meer gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen in de gezondheidszorg. Maar ook ...

Toenemende vraag naar buurtbeveiliging

Er ontstaat de laatste jaren een steeds grotere behoefte aan beveiliging van de buurt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Zo is de komst van ...

Total Cost of Ownership

Toenemende aandacht voor de 'totale kosten over de levensduur heen' van een product cq installatie (Total Cost of Ownership). Hierdoor krijgt men een ...

Total Room Automation-concept

TRA vormt een centrale spil, die werktuigkundige voorzieningen als klimaatinstallatie en de elektronische faciliteiten als verlichting en zonwering in...

Tweede en derde carriere

Door de toenemende levensverwachting worden de mogelijkheden voor een tweede en een derde carrière mogelijk. Het gaat dan veelal meer om mensen met ee...

Van product naar dienst

Installatiebedrijven richten zich steeds meer op het verlenen van diensten in plaats van het leveren van producten. Zo werken bedrijven ook steeds mee...

Veilig gebouw

In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid binnen de installatietechniek sterk toegenomen. Zo bestaan er Arbo-eisen als het gaat om veilig w...

Verdere toename van solartechniek

Er wordt een verdere toename van solartechniek (voor opwekking zonne-energie) icm pv-systemen en thermische technieken verwacht. Deze toename wordt...

Verlaging energieprestatienorm (EPN) met installatietechniek

De aangescherpte energieprestatienorm (EPN) kan, indien vooral bouwkundig opgelost, leiden tot een minder of ongezond binnenklimaat. Installatietechni...

Verlegging accent van nieuwbouw naar renovatie bestaande bouw

Als gevolg van de kredietcrisis en de malaise in de bouw verleggen bouwbedrijven en installatiebedrijven noodzakelijkerwijs de aandacht van nieuwbouw ...

Versnelling

Producten en diensten volgen elkaar steeds sneller op, dit komt onder andere door de toenemende behoefte van mensen om zich met producten te (blijven)...

Vroegtijdige samenwerkingsverbanden voorwaarde voor integraal ontwerpen

Er zal meer systeemintegratie komen door vroegtijdige samenwerkingsverbanden in de nieuwbouw tussen fabrikanten en projectontwikkelaars. Gevolg en oor...

Waterstofeconomie

Bij de verbranding van waterstof water komt geen CO2 vrij, alleen H20 damp. Waterstofeconomie wordt gezien als een milieuvriendelijk alternatief voor ...

Webserver als vraagbaak voor bouwregelgeving

Regelgeving is een belangrijk aandachtspunt waar ook de installatiewereld dagelijks mee te maken heeft. De nieuwe bouwregelgeving die in 2003 van krac...

Werkloosheid allochtone jongeren groter dan onder autochtone jongeren

Volgens het CBS is de werkloosheid onder allochtone jongeren ruim twee keer zo groot als onder autochtone, 26 tegen 11 procent in 2005. Het Sociaal en...

Woonkeurmerken

Bij het kopen of huren van een nieuwe of bestaande woning krijg je steeds meer te maken met een groot aantal keurmerken en keuringen. Ze beschrijven e...

Zonne-energiesector NL gaat niet goed

Het gaat om de productie van zonnepanelen. Dit komt door de opkomst van massaproductie van zonnepanelen in China waardoor de zonnepanelen in Nederland...

Zorg op afstand

Eén van de nieuwste en technisch meest innovatieve trends is zorg op afstand. Zorg op afstand is zorg die op afstand wordt gegeven met moderne technol...

Zorgkeur kwaliteitslabel

Zorgkeur is een kwaliteitslabel voor installateurs die actief zijn op het gebied van woningaanpassing. Hiervoor wordt de afstemming tussen arts, ergot...

Zuiniger industrieel energiegebruik

Van het totale energiegebruik in de industrie komt meer dan 80% voort uit warmtebehoefte in de vorm van stoom op verschillende drukniveaus of voor ond...